Select Language
 
   Gỗ Cứng
   Gỗ Mềm
 
            Nguyên tắc để giữ vững tài nguyên lâm sản

Những cánh rừng của Hoa Kỳ đóng góp một phần quan trọng cho quốc gia này cũng như thế giới từ lợi ích về kinh tế, hàng hóa, môi trường, đến cảnh quan thẩm mỹ cho cuộc sống của chúng ta.  Một ngành kinh tế dựa trên lâm sản sẽ cung cấp đồ gỗ, sản phẩm về giấy, việc làm, va` đồng thời tăng thu nguồn thuế.  Để giữ vững ngành lâm sản trên đất tư đòi hỏi mối quan hệ mật thiết giữa chủ sở hữu đất, nhà thầu, và các công ty thu mua.

1. Giữ vững tài nguyên lâm sản

Giữ vững tài nguyên lâm sản nhằm thỏa mãn đòi hỏi của hiện tại mà không làm tổn thương nhu cầu của thế hệ tương lai bằng cách thực hành quản lý đất đai đúng quy cách, vừa trồng rừng, vừa quản lý, phát triển, nuôi dưỡng, và thu hoạch gỗ cho những sản phẩm thiết thực, song song với việc bảo tồn đất, không gian, nguồn nước, môi trường, và cảnh quan.

2. Thực hành một cách có trách nhiệm

Sử dụng trong những cánh rừng của Hoa Kỳ và khuyến khích các nhà lâm sản thực hành lâm sản học một cách có trách nhiệm cả về kinh tế lẫn môi trường.


3. Sự sống và phát triển của rừng

Bảo vệ rừng từ hỏa hoạn, sâu bệnh, và các tác nhân có hại khác trong việc duy trì và cải thiện sự sống và phát triển lâu dài của rừng.


4. Bảo vệ các địa điểm quan trọng

Quản lý các khu rừng và đất đai với các giá trị quan trọng khác nhau (ví dụ như giá trị về mặt sinh học, địa lý học, hoặc lịch sử) đồng thời đề cao các phẩm chất đặc biệt của rừng.

5. Liên tục phát triển

Liên tục cải tiến cách quản lý rừng và giám sát, đánh giá, và báo cáo về cách thực thi từ các thành viên của chúng tôi.Copyright© 2023 Fiber Technologies, Inc.