Select Language
 
            Ví dụ về chuyển đổi đơn vị

Number:
     From:   To:  

Từ CBM qua giá đơn chiếc qua MSF

Ví dụ về kích thước Gỗ dán: 1.22 m X 2.44 m X 0.018m (4' x 8' x.71”)

1) Một mảnh gỗ dán dài 18mm bằng 0.05358 CBM (1.22 m X 2.44 m X 0.018m = .05358),

2) Một CBM bằng 18.6637 tấm (1 CBM / 0.05358CBM/tấm =18.6637 tấm)

3) Để tìm giá đơn chiếc, lấy giá của CBM chia cho 18.6637 tấm = giá đơn chiếc

4) Để chuyển hóa đơn vị này qua MSF, nhân nó với chiều rộng x chiều dài (ví dụ 4' x 8' x gia' = MSF)

*lưu ý (FTI không chịu trách nhiệm cho sai số trong quy trình chuyển đổi) 
Copyright© 2023 Fiber Technologies, Inc.